Veelgestelde vragen over gasveren - Winco Easylift.

Veelgestelde vragen

Technische voorschriften

In acht te nemen voor montage, constructie of opslag.

 

1. Indien gasdrukveren, gastrekveren en dempers in toepassingen worden gemonteerd, waarbij het defect raken van het product kan leiden tot gezondheidsrisicos of levensgevaar, moeten er veiligheidselementen worden gemonteerd.

Het in- en uitbouwen van gasdrukveren, gastrekveren en dempers dient te geschieden volgens de geldende veiligheidsvoorschriften.

2. WINCO EASYLIFT-Gasveren staan onder zeer hoge druk. Ze mogen dan ook absoluut niet geopend worden. WINCO EASYLIFT-Gasveren zijn gevuld met pure stikstof. Stikstof is een inert gas brandt niet, kan niet exploderen en is niet giftig.

3. Inbouw en opslag van WINCO EASYLIFT-Gasveren en dempers:

- Gasdrukveren met de zuigerstang naar beneden gericht.

- Gastrekveren met de zuigerstang naar boven gericht.

- Dempers met de zuigerstang naar onder gericht

Drukverlies is bij opslag volgens de voorschriften niet te verwachten. Toch is opslag voor een langere duur dan een jaar is af te raden. Voor inbouw dient het plastic folie verwijderd te worden. Bij eerste ingebruikneming na een lange opslagperiode kunnen kleefeffecten van de zuigerstang optreden. Bij de eerste bediening kunnen grotere krachten nodig zijn om de zuigerstang te bedienen.

 

4. WINCO EASYLIFT-Gasveren zijn onderhoudsvrije zelfverzorgende elementen, de zuigerstang hoeft niet te worden ingevet, geolied, enz.

 

5. Gasdrukveren, gastrekveren en dempers zijn geen veiligheidsprodukten!

Gasveren zijn onderhevig aan slijtage en hebben een beperkte levensduur, en moeten afhankelijk van de belasting en de toepassing vervangen worden. Ze moeten tevens tegen corrosie beschermd worden om de levensduur en duurzaamheid te verlengen.

Lekkage van kleine hoeveelheden hydraulische olie kan optreden; deze olie mag niet in contact komen met levensmiddelen of grondwater.

 

6. Draaipunten bij de bevestiging dienen met enige speling vastgezet te worden. Vaste inbouw moet vermeden worden. Smering van de draaipunten vermindert slijtage en verlengt de

levensduur.

 

7. Aangebrachte aansluitingen (bijv. gaffels, kogelgewrichten ed.) dienen volledig aangedraaid te zijn en vlak aan te liggen. Eventuele losse aansluitingen dienen volledig aangeschroefd te worden. Bij trillingen dienen deze tegen losdraaien geborgd te worden.

 

8. Het onder een hoek belasten van de zuigerstang dient vermeden te worden (bij een lange slag en/of producten dient extra lagering/geleiding aangebracht te worden). Ook het doorhangen/buigen/knikken van de zuigerstang dient vermeden te worden.

De cilinder mag niet beschadigd of vervormt worden; Schade aan de oppervlakte van de cilinder kan tot lekkage of het niet meer functioneren van de veer leiden.

 

9. Wanneer WINCO EASYLIFT-Gasveren duidelijk beschadigd zijn door invloeden van buitenaf (vervormd, gebogen, gebroken ed.) moeten deze voor uitbouw of bediening eerst drukloos gemaakt worden, dit dient te geschieden met inachtneming van onze verwijderingen voorschriften.

 

10. WINCO EASYLIFT-Gasveren mogen niet oververhit raken of in het open vuur gegooid worden

 

11. WINCO EASYLIFT-Gasveren zijn alleen geschikt voor axiale belastingen. Zijdelingse- of torsiekrachten mogen niet optreden. Eventueel dient men andere aansluitingen te kiezen.

 

12. Gasdrukveren mogen niet op trekkrachten belast worden. Gastrekveren mogen niet op drukkrachten belast worden.

 

13. Gasdrukveren, gastrekveren en dempers mogen als eindaanslag gebruikt worden, wanneer daarbij de nominale kracht + 30 % niet overschreden wordt (niet overrekken of stuiken). Bij grote krachten dient een mechanische eindaanslag aangebracht te worden, om het stuiken en oprekken van het product uit te sluiten.

Dempers mogen niet als eindaanslag gebruikt worden

 

14. Gasveren mogen gebruikt worden bij een temperatuurbereik tussen de min 20 en + 80C.

De nominale temperatuur is 20C, sterke afwijkingen dienen reeds bij de aanvraag vermeld te worden. Temperatuurvariaties beinvloeden de expansie- en compressiekrachten, alsook de viscositeit van de olie.

 

15. Geringe beschadigingen, corrosie of verfresten op de zuigerstang leiden tot uitval van de gasveer. De cilinderbuis mag niet beschadigd of vervormd worden. Bij veranderingen aan het produkt door derden vervalt de garantie.

 

16. Gastrekveren zijn open systemen. Het dient vermeden te worden, dat vuil of andere stoffen binnendringen in het ontluchtingsgat aan het cilindereinde door montage met de zuigerstang naar boven gericht zodat deze altijd open blijft.

 

17. Blokkeerbare gasdrukveren hebben een holle zuigerstang waar de stift inzit, waarmee de blokkering bediend wordt. Vermeden moet worden, dat bepaalde stoffen zoals vuil of reinigingsmiddelen de zuigerstangboring binnendringen. Dit kan leiden tot corrosie en het klemmen van de stift. Blokkeerbare WINCO EASYLIFT-Gasveren dienen bij voorkeur met de zuigerstang naar beneden ingebouwd te worden. Bij toepassingen, waarbij blokkeerbare WINCO EASYLIFT-Gasveren gebruikt moeten worden en deze met reinigingsmiddelen in contact kunnen komen (ziekenhuisbedden) dient dit vooraf gemeld te worden.

 

18. Montagevoorstellen en -tekeningen van gasdrukveren, gastrekveren en dempers zijn van iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

Men moet rekening houden met de mogelijkheid dat niet alle gegevenheden, in een theoretisch voorstel meegenomen zijn. Bij montage dient de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden betracht, omdat slechts bij benadering kan worden rekening gehouden met wrijvingswaarden resp. versnellingen.

 

19. Montage en gebruik dienen in principe in de praktijk onder gebruiksvoorwaarden getest te worden door de klant, omdat inzet- en inbouwcondities zeer verschillend zijn en niet alle gegevens gesimuleerd respectievelijk getest kunnen worden.

Aangegeven moet absoluut worden, of de toepassing onder normale condities (20 C, natuurlijke omgeving = lucht) plaatsvindt, danwel blootstelling aan invloeden zoals hete waterdamp (+80 C), chemicalien of reinigingsmiddelen plaatsheeft.

 

20. Maximale vul-druk van een gasveer is 160 bar (Bij 20 C).

 

21. Max. slagsnelheid is 300 mm/s in ingebouwde toestand.

Hogere snelheden kunnen leiden tot oververhitting en beschadiging van de afdichtingen en daarmee tot defecten aan het product. Overbelasting door hogere uit- of inschuifsnelheden en versnelling dient vermeden te worden.

 

22. Algemene lengtetolerantie van de producten +/- 2 mm.

 

23. Tolerantie voor de Winco Easylifthuif- of trekkrachten bedraagt algemeen:

Maximum +/- 10% van de nominale kracht (20 C).

Nominale kracht wordt statisch bij uitgaande slag (bij trekveren: ingaande slag) 5 mm voor einde van de slag gemeten (standaard).

Bedieningskracht voor indrukken van de stift, bij blokkeerbare WINCO EASYLIFT-Gasveren: ca. 18% van de nominale kracht F1 van de gasveer.

 

24. Levensduur bij inbouw onder optimale condities : gasdrukveren, dempers ca. 10 km slag, gastrekveren ca.2 km slag.

 

25. Alle WINCO EASYLIFT-Gasveren worden van de fabriek uit met de veiligheidsaanwijzing *Niet openen _ hoge druk*, het artikelnummer en de produktiedatum voorzien. Worden deze gegevens onleesbaar gemaakt door oa. het verwijderen van het etiket, overschilderen of op enig andere wijze vervalt de aansprakelijkheid en is garantie uitgesloten.

 

26. Verwijdering/Hergebruik: WINCO EASYLIFT-Gasveren bestaan voor het grootste deel uit metaal en kunnen dus gerecycled worden. De olievulling moet volgens de geldende regels afgevoerd worden. Vooreerst moeten de WINCO EASYLIFT-Gasveren eerst drukloos gemaakt worden. Dit dient te geschieden onder beachting van onze verwijderings voorschriften.

 

 

Worden deze regels niet strikt nageleefd, dan vervalt de garantie en is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.

 

 


Contact gegevens

Winco Easylift B.V.